Maharashtra Photo Gallery

Click any image to enlarge.

Painting of Vitthal and Rakhumai at Pandharpur

Painting of Vitthal and Rakhumai at Pandharpur

Hanuman shrine, Pandharpur. Woman with child praying to Hanuman.

Hanuman shrine, Pandharpur. Woman with child praying to Hanuman.

Temple of Vitthal, Pandharpur

Temple of Vitthal, Pandharpur

Painting of Hanuman serving/seeking Ram, Pandharpur temple (the Hindi says Jai Shri Ram)

Painting of Hanuman serving/seeking Ram, Pandharpur temple (the Hindi says Jai Shri Ram)

Neon lights atop temple showing Vitthal and Rakhumai, Pandharpur

Neon lights atop temple showing Vitthal and Rakhumai, Pandharpur

Statue of Hanuman in Pandharpur Temple. On his chest is written Jai Shri Ram.

Statue of Hanuman in Pandharpur Temple. On his chest is written Jai Shri Ram.

Hajrat Kamar Ali Durvesh Dargah, Shivpur

Hajrat Kamar Ali Durvesh Dargah, Shivpur

Hajrat Kamar Ali Durvesh Dargah, Shivpur. Pilgrims placing cloth shrouds on burial of the saint.

Hajrat Kamar Ali Durvesh Dargah, Shivpur. Pilgrims placing cloth shrouds on burial of the saint.

Hajrat Kamar Ali Durvesh Dargah, Shivpur. Pilgrims placing cloth shrouds on the tomb of the saint.

Hajrat Kamar Ali Durvesh Dargah, Shivpur. Pilgrims placing cloth shrouds on the tomb of the saint.

Kshetra Jwala Narasinha Teertha, Kole

Kshetra Jwala Narasinha Teertha, Kole

Kshetra Jwala Narasinha Teertha, Kole. Temple priest chanting sacred mantras from scriptures.

Kshetra Jwala Narasinha Teertha, Kole. Temple priest chanting sacred mantras from scriptures.

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Pilgrims at entrance to shrine.

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Pilgrims at entrance to shrine.

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Small poster with photograph of statue of Goddess Lakshmi.

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Small poster with photograph of statue of Goddess Lakshmi.

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Statues for sale of Lakshmi, Shiva, Ganesh

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Statues for sale of Lakshmi, Shiva, Ganesh

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Statues in temple side-altar.

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Statues in temple side-altar.

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Bronze statue of Shiva.

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Bronze statue of Shiva.

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Women at pilgrim’s store selling religious items.

Mahalakshmi Temple, Kolhapur. Women at pilgrim’s store selling religious items.

Ramkund, bank of Godavari River, Nashik.

Ramkund, bank of Godavari River, Nashik.

Ramkund, Nashik. Two boys, Hanuman and a demon.

Ramkund, Nashik. Two boys, Hanuman and a demon.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir, Shirdi. Roof of burial shrine.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir, Shirdi. Roof of burial shrine.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir, Shirdi. Painting of Sai Baba for sale near shrine.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir, Shirdi. Painting of Sai Baba for sale near shrine.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir, Shirdi. Sadhu (wandering holy man) at temple.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir, Shirdi. Sadhu (wandering holy man) at temple.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir, Shirdi. Small framed photograph of statue of Sai Baba.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir, Shirdi. Small framed photograph of statue of Sai Baba.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir Shirdi, Small statues of Sai Baba for sale.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir Shirdi, Small statues of Sai Baba for sale.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir, Shirdi. Small statues of Sai Baba for sale by temple.

Shirdi Sai Baba Samadhi Mandir, Shirdi. Small statues of Sai Baba for sale by temple.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Statue of Khandoba.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Statue of Khandoba.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Young boy selling amulets of Khandoba.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Young boy selling amulets of Khandoba.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Pilgrims putting turmeric powder on statue of Khandoba.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Pilgrims putting turmeric powder on statue of Khandoba.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Statue of Hanuman with turmeric powder.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Statue of Hanuman with turmeric powder.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir Jejuri. Statue of Ganesh with turmeric powder.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir Jejuri. Statue of Ganesh with turmeric powder.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Photograph of pilgrims at temple festival.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Photograph of pilgrims at temple festival.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Small posters for sale of Khandoba.

Shri Khandoba Marthanda Bhairava Mandir, Jejuri. Small posters for sale of Khandoba.

Swayambhu Ganesha Temple, Ganapatipule

Swayambhu Ganesha Temple, Ganapatipule

Swayambhu Ganesha Temple, Ganapatipule. Bronze statue of mouse, ‘vehicle’ of Ganesh

Swayambhu Ganesha Temple, Ganapatipule. Bronze statue of mouse, ‘vehicle’ of Ganesh

Takhat Sachkhand Shri Hazur Abchal Nagar Sahib, Nanded

Takhat Sachkhand Shri Hazur Abchal Nagar Sahib, Nanded

Takhat Sachkhand Shri Hazur Abchal Nagar Sahib, Nanded. Pilgrims at entrance at dusk.

Takhat Sachkhand Shri Hazur Abchal Nagar Sahib, Nanded. Pilgrims at entrance at dusk.

Trimbakeshwar Jyotir Linga Shiva Temple, Trimbak

Trimbakeshwar Jyotir Linga Shiva Temple, Trimbak

Trimbakeshwar Jyotir Linga Shiva Temple Trimbak. Poster showing temple and Shiva altar inside temple.

Trimbakeshwar Jyotir Linga Shiva Temple Trimbak. Poster showing temple and Shiva altar inside temple.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Women pilgrims at entrance to temple.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Women pilgrims at entrance to temple.

Tulja Bhavani Mandir Tuljapur. Statue of Goddess Shakti.

Tulja Bhavani Mandir Tuljapur. Statue of Goddess Shakti.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Statue of Shiva with Nandi Bull.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Statue of Shiva with Nandi Bull.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Pilgrims at entrance of temple.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Pilgrims at entrance of temple.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Small framed photograph for sale of Goddess Shakti.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Small framed photograph for sale of Goddess Shakti.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Pilgrims in temple courtyard.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Pilgrims in temple courtyard.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Pilgrims taking family portrait in front of temple.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Pilgrims taking family portrait in front of temple.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Statues of different deities in side altar of main temple.

Tulja Bhavani Mandir, Tuljapur. Statues of different deities in side altar of main temple.